آرشیو "آگهی مزایده و مناقصه"

مزايده حق بهره برداري موقت از اماكن عمده عرضه محصولات پروتئيني و لبني – نوبت دوم سال ۱۳۹۹(مهلت تا ۹۹/۰۷/۱۳)

مزايده حق بهره برداري موقت از اماكن عمده عرضه محصولات پروتئيني و لبني – نوبت دوم سال ۱۳۹۹(مهلت تا ۹۹/۰۷/۱۳)

اطـلاع رســانی در خصوص فراخوان واگذاری حق بهـره بردرای موقت امـاکن عرضــه محصــولات کشـــاورزی  (میــوه و سبزیجات)تحت پوشش سازمان مدیریت میادین و تره بار شهرداری تهـران

اطـلاع رســانی در خصوص فراخوان واگذاری حق بهـره بردرای موقت امـاکن عرضــه محصــولات کشـــاورزی (میــوه و سبزیجات)تحت پوشش سازمان مدیریت میادین و تره بار شهرداری تهـران

آگهی مزایده واگذاری موقت بهره برداری از بازار های روز کوثر

آگهی مزایده واگذاری موقت بهره برداری از بازار های روز کوثر

آگهی مزایده واگذاری موقت بهره برداری از غرفات بازار گل و گیاه

آگهی مزایده واگذاری موقت بهره برداری از غرفات بازار گل و گیاه

واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی  میدان میوه و تره بار اصفهان

واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی میدان میوه و تره بار اصفهان

اجاره غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

اجاره غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

آگهی مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری غرفات ۲۶ میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

آگهی مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری غرفات ۲۶ میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

آگهی تمدید مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری غرفات تالار ۲۶ میدان میوه و تره بار

آگهی تمدید مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری غرفات تالار ۲۶ میدان میوه و تره بار

آگهی تجدید مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر ۶ و ۷

آگهی تجدید مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر ۶ و ۷