آگهی مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری غرفات ۲۶ میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

آگهی مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری غرفات ۲۶ میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

 

2220001

 

2220002

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :