آگهی تجدید مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر ۶ و ۷

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :