صـورتجلسه دومین جلسه کارگـروه ستاد تنظیم بازار استـان اصفهان سال ۱۳۹۸

صـورتجلسه دومین جلسه کارگ ـروه ستاد تنظیم بازار استـان اصفهان سال ۱۳۹۸

 

تنظیم بازار.pdf98_Page_1

تنظیم بازار.pdf98_Page_2

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :