دستور العمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی

دستور العمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی

بخش اول) کلیات

ماده ۱) مقدمه

بر اساس مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب مورخ ۱۷/ ۵/ ۸۶ هیأت محترم دولت و ابلاغیه شماره ۴۰۲۶۰/ ت ۳۴۲۷۴ ک مورخ ۲۰/۳/۸۷ معاون اول محترم رئیس جمهور و ماده ۱۵ اساسنامه نظام صنفی شهرستان و ماده ۷ اساسنامه نظام صنفی استان، مجامع عمومی بالاترین رکن نظام صنفی کشاورزی می باشند. این مجامع بعنوان مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز نقش عمده و اساسی در نظا م های صنفی ایفاد می نمایند. مجامع عمومی بر اساس وظایف و مسئولیت های محوله به سه شکل موسس، عادی و فوق العاده برگزار می شوند.

ماده۲) تعاریف :

۱- مجمع عمومی موسس:

– پس از قبولی و تایید درخواست هیأت موسس مبنی بر تشکیل نظام صنفی شهرستان توسط مدیریت جهاد کشاورزی (اداره تعاون روستایی) شهرستان، هیأت مذکور علاوه بر اخذ و تکمیل نمونه اساسنامه نظام صنفی، نسبت به فراخوان عضوگیری از واجدین شرایط عضویت در نظام صنفی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی با ذکر محل مراجعه داوطلبان، مدارک مورد نیاز، زمان و مکان برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی اقدام می نماید.

– با رسیدن تعداد اعضا به حد نصاب ۱۵ عضو، هیأت مؤسس موظف است زمان برگزاری نخستین مجمع عمومی را (که باید پیش از انقضای مدت اعتبار موافقت اولیه باشد) به صورت مکتوب به اعضا و جهاد کشاورزی شهرستان و نظام صنفی استان اعلام نماید.

– مجمع عمومی موسس با حضور حداقل پانزده (۱۵) واحد صنفی کشاورزی و حضور نماینده جهاد کشاورزی رسمیت می یابد و هدف و مسئولیت اساسی آن در ماده ۲۴ و مواد بعدی دستورالعمل اجرایی ماده ۳ فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی درج شده است.

– هیأت مدیره منتخب پس از اخذ اعتبار نامه از جهاد کشاورزی (تعاون روستایی) شهرستان، موظف است در حضور نمایندگان نظام صنفی استان و تعاون روستایی شهرستان اقدام به تعیین سمت اعضای هیأت مدیره نموده و مدارک مورد نیاز را جهت صدور پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان و یا ثبت تغییرات ارکان نظام صنفی به دبیرخانه شهرستان برای بررسی و ارسال به دبیرخانه استان تحویل نماید. برای نظام صنفی استان، دبیر خانه استان موظف است پس از اخذ مدارک و مستندات و ثبت تغییرات ارکان نظام صنفی، موارد فوق را جهت بررسی و اقدام مقتضی به دبیرخانه مرکزی نظام صنفی مستقر در دفتر امور تشکلها ارسال نماید.

– نظام صنفی کشاورزی پس از دریافت پروانه تاسیس، فعالیت خود را رسما شروع می کند.

– اولین مجمع عمومی موسس نظام صنفی کشاورزی استان توسط سازمان جهاد کشاورزی برگزار می گردد. این مجمع با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها، نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تعاون روستایی استان مربوطه و دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار می شود.

۲- مجمع عمومی عادی:

الف- مجمع عمومی عادی شهرستان:

مجمع عمومی عادی از اجتماع واحدهای صنفی عضو نظام صنفی و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی (اداره تعاون روستایی) و با نظارت تعاون روستایی و نظام صنفی استان هر سال یک بار تشکیل می گردد.

ب- مجمع عمومی عادی استان: مجمع عمومی عادی نظام صنفی استان با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانهای استان، نمایندگان تعاون روستایی استان مربوطه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و با نظارت تعاون روستایی استان، نظام صنفی کشاورزی کشور، دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و برگزار می شود.

۳- مجمع عمومی فوق العاده :

مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا در خواست یک سوم اعضا تشکیل می ‎گردد. مجمع عمومی فوق العاده در سال می تواند چندین بار بنا به ضرورت و اهمیت موضوع تشکیل شود.

تبصره ۱) مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی در کلیه سطوح در دوران فترت توسط جهاد کشاورزی (سازمان تعاون روستایی) بعنوان ناظر در شرایط زیر برگزار می گردد.

– استنکاف هیأت مدیره نظام صنفی به برگزاری مجمع عمومی طبق وظایف مندرج در اساسنامه

– استنکاف هیأت مدیره نظام صنفی به درخواست بازرس یا یک سوم اعضای نظام صنفی جهت برگزاری مجمع عمومی

تبصره ۲) دوران فترت برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی، یک ماه پس از پایان دوره تصدی اعضای هیأت مدیره می باشد.

ماده ۳)رسمیت جلسات مجمع عمومی:

نوبت اول: مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضا رسمیت می‎‎یابد.

نوبت دوم: چنانچه مجمع عمومی در نوبت اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم واحدهای صنفی عضو رسمیت خواهد یافت.

نوبت سوم: در صورتی که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید، ‌مرحله سوم با حضور یک پنجم واحدهای صنفی عضو رسمیت می یابد.

نوبت های بعدی: تنها در نظام صنفی استان مجمع عمومی برای نوبت های بعدی با حضور حداقل یک پنجم اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستانها برگزار خواهدشد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران معتبر و لازم الاجراء می‎باشد.

تبصره ۳)ترتیب دعوت، تجدید دعوت و حد نصاب لازم مجمع عمومی فوق العاده همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود و تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر می باشد.

ماده ۴) هیأت سرپرستی:

زمانی که انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی شهرستان در دستور کار مجمع عمومی باشد و مجمع برای بار سوم به حد نصاب لازم نرسد، طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور، نظام صنفی کشاورزی استان مکلف است سه نفر را از بین اعضای واجدالشرایط نظام صنفی که از اعضای هیأت مدیره نباشند را بعنوان هیأت سرپرستی برای اداره امور نظام بطور موقت انتخاب و به جهاد کشاورزی (تعاون روستایی) جهت تایید اعلام نماید. این هیأت کلیه اختیارات، وظایف و تکالیف هیأت مدیره را بر عهده دارد. هیأت مذکور موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اقدام لازم را به عمل آورد. در صورت عدم موفقیت هیأت سرپرستی، نظام صنفی کشاورزی استان هیأت سرپرستی جدیدی را از بین اعضای واجدالشرایط نظام برای پی گیری امور انتخاب خواهد کرد.

ماده ۵) وظایف و اختیارات مجامع عمومی :

الف) وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس

۱- ارائه گزارش از روند اقدامات انجام شده توسط هیأت موسس

۲- قرائت، بررسی و تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی

۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ملی یا محلی

۴- تعیین میزان حق عضویت اعضا

۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس

ب)وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس

۲- تصویب خط مشی‎ها، سیاست‎ها، برنامه‎ها و دستورالعمل‎های اجرایی

۳- تعیین و تغییر میزان ‌حق عضویت و سایر منابع درآمدی

۴- ارائه تراز نامه مالی نظام صنفی شهرستان به نظام صنفی استان جهت بررسی و تصویب ترازنامه

۵ – استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیأت مدیره در خصوص فعالیت‎های نظام صنفی

۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که مطابق آیین‎نامه نظام صنفی در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

ج ) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

۱- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه

تبصره ۴) اعمال تغییر و اصلاح در مفاد اساسنامه که مغایر با اهداف، سیاست ها و برنامه های بخش کشاورزی نباشد، به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از تایید مجمع عمومی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی قابل اجرا می باشد.

۲- پیشنهاد انحلال نظام صنفی و انتخاب هیأت تسویه جهت اتخاذ تصمیم توسط جهاد کشاورزی (تعاون روستایی)

۳- عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرس

۴- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام (در صورت از حد نصاب افتادن اعضای هیأت مدیره، استعفای دسته جمعی و یا عزل اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی)

بخش دوم ) مراحل برگزاری جلسات مجامع عمومی

ماده۶) دعوت از اعضاء:

جلسه مجمع عمومی موسس(اولین مجمع عمومی نظام صنفی) پس از رسیدن تعداد اعضا به حد نصاب ۱۵ عضو، هیأت مؤسس موظف است زمان برگزاری نخستین جلسه مجمع عمومی را (که باید پیش از انقضای مدت اعتبار موافقت اولیه باشد) به صورت مکتوب به اعضا و جهاد کشاورزی (تعاون روستایی) شهرستان و نظام صنفی استان اعلام نماید.

برای تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‎العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت از اعضا حداقل به وسیله درج آگهی در روزنامه منتخب مجمع عمومی یا روشهای دیگری را که قبلا تصویب کرده اند، که در آن روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی باید حداقل۱۰روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید. مجمع می‎تواند برای دعوت از اعضا، روشهای دیگری را که قبلا تصویب کرده اند، نیز بکار گیرد.

ماده ۷)دعوت کنندگان به مجمع عمومی:

دعوت از اعضا برای برگزاری مجامع عمومی توسط هیأت مدیره صورت می پذیرد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می‎تواند راسا نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید. همچنین در صورت خودداری بازرس، حداقل یک سوم از اعضا می‎توانند برگزاری مجمع عمومی را از هیأت مدیره درخواست نمایند. در صورت استنکاف هیأت مدیره، اعضای مذکور می توانند در خواست برگزاری مجمع عمومی را به جهاد کشاورزی (تعاون روستایی) تحویل نمایند تا بر حسب وظیفه نظارتی خود در دوران فترت طبق تبصره های ۱ و۲ این دستورالعمل اقدام کند.

تبصره ۵) دعوت کنندگان مجامع عمومی بر حسب وظایف مجامع مندرج در ماده ۵ این دستورالعمل، موظفند دستور جلسات مجمع را در آگهی مجمع و دعوتنامه اعضا درج نمایند.

ماده ۸) هماهنگی برگزاری مجمع عمومی

دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق‎العاده نظام صنفی شهرستان و یا استان، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حد اقل۱۰روز قبل از تشکیل،‌ طی نامه کتبی به تعاون روستایی شهرستان و یا استان و نظام صنفی کشاورزی استان و یا کشور اعلام نمایند. تعاون روستایی شهرستان و استان، موظفند هما هنگی های لازم جهت برگزاری مجامع عمومی را با دستگاه های مرتبط و مسئول در سطح شهرستان، استان و دبیرخانه مرکزی بعمل آورند.

ماده ۹) نحوه اداره جلسات مجمع عمومی:

هر مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‎‎شود که با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.

تبصره ۶) اعضای هیأت رئیسه مجمع نباید داوطلب عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام باشند.

ماده ۱۰)وظایف هیأت رئیسه مجمع:

۱- اخذ لیست اعضای حاضر در جلسه، برای احراز رسمیت یا عدم رسمیت مجمع عمومی بر اساس نوبت برگزاری مجمع که توسط نظام صنفی شهرستان و یا استان که در بدو ورود به جلسه تهیه می شود.

تبصره ۷) کلیه اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مجامع عمومی اعم از نمایندگان واحد های صنفی حقوقی و حقیقی موظفند در بدو ورود به محل برگزاری مجمع عمومی، با ارائه اصل کارت ملی، کارت عضویت یا پروانه فعالیت شغلی معتبر نظام صنفی، مشخصات خود را در لیست شرکت کنندگان (فرم های شماره ۲-۸ و ۱- ۸) درج نموده و امضاء نمایند.

……

ادامه و متن کامل در فایل زیر:

دستور العمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :