اساسنامه نظام صنفی کشاورزی بخش شهرستان

اساسنامه نظام صنفی کشاورزی بخش شهرستان………………………

فصل یکم

کلیات و اهداف

ماده۱ : در راستای اجرای آئین‎نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوبه مورخ ۱۷/ ۵/ ۸۶ هیئت محترم دولت وابلاغیه شماره ۴۰۲۶۰/ ت ۳۴۲۷۴ ک مورخ ۲۰/۳/۸۷ معاون اول رئیس جمهور به منظور سازماندهی ، ساماندهی، نظم بخشی و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و بهره برداران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نظام صنفی بخش شهرستان به موجب مقررات قانونی تشکیل می‎گردد.

ماده ۲- نظام صنفی بخش- شهرستان تشکیلاتی صنفی-غیرسیاسی وغیر انتفاعی است که پس ازثبت دروزارت جهاد کشاورزی رسمیت مییابد.

ماده۳- نظام صنفی تابعیت جمهوری اسلامی ایران راداردواعضای وابسته به آن التزام خود رابه قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد.

ماده۴ : نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی نظام صنفی بخش شهرستان:

نام- نظام صنفی بخش- شهرستان……………….

که در این اساسنامه از این پس به اختصار«نظام صنفی» نامیده میشود.

حوزه فعالیت نظام صنفی ، محدوده جغرافیائی شهرستان……………………… بوده، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر آن به شرح ذیل است :

آدرس :…………………………………………………………………………………………………..

تلفن :…………………………………………… دورنگار :………………………………………….

تبصره:تغییراقامتگاه نظام صنفی منوط به تصویب نظام صنفی استان وتایید سازمان جهاد کشاورزی استان میباشد.

ماده ۵ :عضویت درنظام صنفی برای کلیه اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی که مجوز فعالیت از نظام صنفی دریافت می کنند، الزامی بوده وکلیه اعضا مکلفند مقررات این اساسنامه وهمچنین سایر مقرراتیکه در اجرای آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی تدوین وبرقرار میشود رعایت نمایند.

ماده ۶ : حقوق و وظایف نظام صنفی :

۱- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته‎های مشروع و قانونی اعضاء.

۲- تلاش برای بهبود وضع اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و افزایش سطح رفاهی و سایر نیازهای صنفی اعضاء.

۳- نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و با کیفیت در مراحل مختلف با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط.

۴- حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه‎ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب حمایت مراجع و سازمانهای دولتی و غیر دولتی نسبت به اهداف نظام صنفی.

۵- انجام اقدامات لازم در جهت ارتقای سطح مهارت و دانش اعضا و همچنین سطح تکنولوژی در امور تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی.

۶- ارائه نظرات فنی، مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به مراجع ذیربط.

۷- حل و فصل اختلافات صنفی ما بین اعضاء و مشاوره و راهنمایی در اختلاف بین اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۸- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۹- راه اندازی بانک اطلاعات صنفی.

۱۰- ایجاد تعاملات لازم با دستگاهها و صنوف مرتبط جهت توسعه کمی و کیفی محصولات و بهبود شرایط تولید، فروش و صادرات محصولات و فراورده های کشاورزی.

۱۱- دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات اعتباری به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات موردنیاز جهت انجام وظایف محوله با تصویب مجمع عمومی.

۱۲- ایجادتمهیدات لازم جهت برخورداری اعضاء و واحدهای صنفی از وام و تسهیلات اعتباری.

تبصره : در کلیه قراردادها و تفاهمات مالی که با معرفی نظام صنفی به بانک ها و موسسات اعتباری برای دریافت تسهیلات توسط اعضای نظام صنفی انجام می گیرد مسئولیت باز پرداخت تسهیلات به عهده دریافت کننده تسهیلات می باشد و نظام صنفی فقط معرفی کننده بوده و هیچگونه مسئولیت دیگری ندارد.

۱۳- تعیین شرایط احراز شغل و ضوابط عضویت در نظام صنفی در چارچوب مصوبات نظام صنفی استانی و هیئت عمومی.

۱۴- تلاش برای عضویت و حضور فعال در مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات.

۱۵- ایجاد ارتباط و همکاری با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف نظام صنفی در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.

۱۶- همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش تشکلهای کشاورزی (تولیدی- توزیعی، خدماتی، اجتماعی، صنفی و مهندسی) به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر.

۱۷- صدور مجوز فعالیت برای تشکل های تحت پوشش نظام صنفی کشاورزی.

۱۸- تلاش در جهت فراهم شدن افزایش کمی و کیفی سطح پوشش خدمات اجتماعی نظیر بیمه تأمین اجتماعی و بیمه محصولات کشاورزی و… برای اعضاء.

۱۹- انعقاد قرارداد و تفاهم نامه در چارچوب قوانین و مقررات.

۲۰- انجام فعالیت ها در چار چوب ضوابط و قوانین مجمع امور صنفی شهرستان و نظام صنفی استان.

۲۱- خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول نظام صنفی،به نام و به حساب نظام صنفی با تصویب مجمع عمومی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۲۲- پیگیری لازم جهت رفع موانع و مشکلات صنفی و توسعه ظرفیت ها و فرصت های اشتغال در بخش کشاورزی.

۲۳- انجام اقدامات لازم جهت ترویج و توسعه تولید محصولات سالم و ارگانیگ.

۲۴- تلاش برای بهبود کیفیت تولید و بررسی، شناخت و استقرار روشهای کنترل کیفیت از طریق ارائه خدمات فنی به اعضاء.

۲۵- صدور کارت عضویت برای اعضا

۲۶- کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی به منظور برخورداری اعضاء از امکانات آن.

۲۷- قبول مسئولیت و همکاری با ادارات ، سازمانها و نهادهای محلی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به نظام صنفی محول می‎کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها در چارچوب قوانین و مقررات.

۲۸- انجام سایر وظائف و تکالیف نظام صنفی درچار چوب قوانین و مقررات.

۲۹-ارائه تسهیلات برای آموزش اعضا وانجام خدمات آموزشی وترویجی

ماده۷ : وظایف اختصاصی نظام صنفی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی نظام صنفی

ماده ۸ : شرایط عضویت

هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره برداری از آب و خاک به منظور تولید محصولات کشاورزی، گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، جنگلداری، جنگل کاری، مرتعداری، آبخیزداری، بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم) و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی و منابع طبیعی قرار می دهد.

۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۲- شاغل در فعالیت های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی در حوزه فعالیت نظام صنفی با تأیید وزارت جهاد کشاورزی.

۳- قبول و تعهد اجرای مقررات ، اساسنامه ، تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان نظام صنفی.

۴- پرداخت حق عضویت و هزینه های صدور مجوزفعالیت.

۵- ارائه تاییدیه از مدیریت جهاد کشاورزی بخش یاشهرستان.

تبصره ۱: کلیه واجدین شرایط می‎توانند آزادانه عضویت نظام صنفی را بپذیرند و هیچکس را نمی‎توان به قبول عضویت در نظام صنفی مجبور و یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲: چنانچه تقاضای عضویت برخی از متقاضیان پذیرفته نشود نامبردگان می توانند با ارائه ادله کافی به کمیته بررسی مراجعه و نسبت به پیگیری عضویت خود اقدام نما یند. (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل)

تبصره ۳: در صورتی که هر یک از اعضاء مرتکب تخلفات صنفی موضوع ماده ۲۸ آیین‎نامه اجرائی نظام صنفی کارهای کشاورزی گردند با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف، مشمول مجازات موضوع ماده ۲۹ آئین‎نامه مذکور می‎گردند.

ماده ۹ : موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت نظام صنفی

۱- عدم پرداخت حق عضویت تعیین‎شده (با اعلام مسئول مالی نظام صنفی)

۲- عدم رعایت تکالیف اعضا درقبال قوانین ومقررات نظام صنفی کارهای کشاورزی

۳- آراء صادره از سوی هیئتهای بدوی و تجدید نظرمبنی برلغوپروانه.

ماده ۱۰ : منابع مالی نظام صنفی :

۱- حق عضویت اعضاء

۲- کمک های دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی

۳- دریافت بهای ارائه خدمات فنی وآموزشی (کارشناسی و آموزشی )

۴- خدمات صدور مجوز فعالیت

۵- فروش نشریات و برگزاری هم اندیشی ها و نمایشگاه ها

۶- ایجاد بانک اطلاعات

تبصره ۱ : نظام صنفی بخش – شهرستان موظف است ۲۰ درصد مبالغ دریافتی را به حساب نظام صنفی استان مربوطه واریز نماید.

تبصره ۲ : نظامنامه مالی و اداری ، ، حق عضویت اعضاء ، هزینه صدور مجوز و… به پیشنهاد هیئت موسس و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

– حق عضویت به میزان……………………………………… ریال در سال.

ماده ۱۱: هیئت مدیره نظام صنفی مکلف است با افتتاح حساب جاری در یکی از بانکهای رسمی که توسط مدیریت جهادکشاورزی اعلام میگردد، کلیه وجوه دریافتی مربوط به نظام صنفی را درحساب مذبورواریز وتمام پرداختها نیزازحساب بانکی باصدورچک انجام پذیرد.

تبصره ۱: هر نظام صنفی نبایدبیش ازیک حساب بانکی داشته باشد.

تبصره ۲ : کلیه چکها ،اوراق بهادار،اسنادوتعهدات مالی وحقوقی باامضای رئیس یا دبیر اجرایی وامضای ثابت خزانه دار وبا مهرنظام صنفی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲ : درآمد وهزینه های نظام صنفی در دفاترقانونی ثبت وشرح وبیلان آن درپایان اردیبهشت ماه هرسال جهت بررسی به نظام صنفی استان ارائه خواهد شد.

ماده۱۳:مسئولیت اعضای هیئت مدیره نسبت به اموال متعلق به نظام صنفی اعم از منقول وغیرمنقول،مهر،اسناد،تعهدات ووجوه بمنزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

فصل سوم

ارکان نظام صنفی

ماده ۱۴ : ارکان نظام صنفی عبارت است از:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرس

د- هیئتهای رسیدگی به تخلفات

الف- مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۵ : مجمع عمومی که عالی‎ترین رکن نظام صنفی است از اجتماع واحدهای صنفی عضو با هماهنگی و نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به دو صورت عادی و فوق‎العاده تشکیل می‎گردد.

تبصره۱ :: هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‎‎شود که با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر انتخاب خواهند شد.

تبصره۲ : اعضاء هیأت رئیسه مجمع نباید کاندیدای هیأت مدیره و بازرس باشند.

تبصره۳ : هیئت رئیسه می بایست نسبت به ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرس،بررسی تعداد نصاب لازم برای کاندیدا شدن ، نظارت بر آرا انتخابات وتنظیم صورتجلسه برگزاری انتخابات اقدام نماید.

تبصره۴ : هیأت رئیسه مکلف است در پایان رای گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرس اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

تبصره۵ : اعتبار نامه اعضا هیئت مدیره و بازرس یک هفته پس از اتمام انتخابات و در صورت تایید نهایی ارائه می گردد.

تبصره ۶ : برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‎العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله درج آگهی در روزنامه منتخب مجمع عمومی که در آن روز، ساعت ، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی باید حداقل ۱۰ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید. مجمع می‎تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره ۷ : دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس می‎تواند راسا نسبت به دعوت عمومی اقدام نماید. همچنین در صورت خودداری بازرس حداقل یک سوم اعضا می‎توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره ۸ : دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق‎العاده مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حد اقل ۱۰ روز قبل از تشکیل،‌ طی دعوتنامه کتبی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعلام نمایند.

تبصره۹ : اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید،‌بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

تبصره۱۰ : هر یک از اعضای مجمع می‎تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را به صورت کتبی بر عهده گیرد.

ماده۱۶ : مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء رسمیت می‎‎یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم واحدهای صنفی عضو رسمیت خواهد یافت. در صورتی که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید؛‌مرحله سوم آن با حضور حداقل یک پنجم واحدهای صنفی عضو برگزار خواهدشد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران معتبر و لازم الاجراء می‎باشد.

ماده۱۷ : وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی نظام صنفی عبارتست از:

الف- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس؛

ب- عزل هیئت مدیره و بازرس؛

ج- تصویب خط مشی‎ها و سیاست‎ها و برنامه‎ها و دستورالعمل‎های اجرایی؛

د- تعیین و تغییر میزان ‌حق عضویت و سایر منابع درآمدی؛

هـ- ارائه تراز نامه به نظام صنفی استان جهت بررسی و تصویب ترازنامه

و – استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت‎های نظامی صنفی؛

ز- تصویب اساسنامه و تغییرات در مفاد آن؛

ح- پیشنهادانحلال نظام صنفی جهت اتخاذ تصمیم توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

ط- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که مطابق آیین‎نامه نظام صنفی در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصر۱ : اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مندرج در بندهای (الف) ، (ز) و (ح) در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است.

ی-اعمال تغییر و اصلاح در مفاد اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از تایید مجمع عمومی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی قابل اجرا می باشد.

تبصره۲ – هر گونه تغییر و یا پیشنهاد برای اصلاح اساسنامه نباید مغایر با اهداف ، سیاست ها و برنامه های بخش کشاورزی باشد

ماده۱۸ : چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نماید هیأت رئیسه مکلف خواهد بود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای نظام صنفی خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به مدیریت جهاد کشاورزی تسلیم نماید. تبصره : چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد نباشد عضو معترض می تواند درخواست خود را حداکثر ظرف سه روز به نظام صنفی استان اعلام نماید و پس از تایید نهایی انتخابات اعتبار نامه اعضا هیئت مدیره صادر می شود.

ماده۱۹ : مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر با حضور حد اقل نصف بعلاوه یک واحدهای صنفی عضو تشکیل خواهد شد و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، در مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می‎یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم،‌با اکثریت دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره۱ : مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضاء تشکیل می ‎گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجممع عمومی عادی می‎باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز،‌همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲ : یک سوم از اعضاء می‎توانند کتباً در خواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند و هیئت مدیره مکلف به پذیرش درخواست آنان می‎باشد.

تبصره ۳ : دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۰ : وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از:

۱- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه

۲- انحلال نظام صنفی و انتخاب هیأت تسویه

۳- عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضای هیئت مدیره و بازرس

تبصره : پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‎العاده درج شود.

ماده۲۱ : پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع مرکب از رئیس، منشی و دو ناظراز بین اعضای حاضر با رأی اکثریت نسبی اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهد گرفت.

تبصره : هرگاه در مجا مع عمومی عادی و فوق العاده، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد. هیأت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می‎تواند جلسه را به زمان بعدی موکول نماید ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد معین کند و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می‎باشد.

ب- هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده۲۲ : هر نظام صنفی بخش شهرستان دارای هیأت مدیره‎ای مرکب از حداقل ۳ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک بازرس اصلی و یک علی البدل بوده که از میان اعضای داوطلب واجد الشرایط با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت ۳ سال انتخاب می‎کردند و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر مجاز است و هیئت مدیره و بازرس کماکان تا انتخابات هیئت مدیره و بازرس جدید عهده‎دار کامل مسئولیت خواهند بود.

ماده۲۳ : هیأت مدیره مکلف است، پس از دریافت اعتبارنامه در اولین نشست خود که با حضور نماینده جهاد کشاورزی و نظام صنفی استان برگزار می گردد یک رئیس و یک خزانه‎دار ویک دبیر اجرائی انتخاب نماید.

تبصره : انتخاب صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد‎ْآور را طی صورتجلسه‎ای به اطلاع اعضاء برساند و نسخه‎ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت به مدیریت جهاد کشاورزی تسلیم نماید.

ماده۲۴ :پس از تعیین سمت، اعضا هیئت مدیره قبلی موظف اند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تحویل اموال نظام صنفی اعم از منقول و غیر منقول و کلیه اسناد و مدارک به هیئت مدیره نظام صنفی جدید با حضور نمایندگان نظام صنفی و سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام نمایند.

ماده۲۵ : جلسات هیأت مدیره حداقل هردو هفته یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‎یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره۱ : خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره۲ : غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخص از سمت هیأت مدیره تلقی می‎گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده۲۶ : هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رساندن نظام صنفی در مدیریت جهاد کشاورزی و دریافت گواهینامه ثبت نظام صنفی به نام نظام صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی نظام صنفی ( رئیس، دبیر اجرائی و خزانه‎دار) در نزدیکترین شعبه یکی از بانکهای شهرستان حساب باز نموده و وجوه متعلق به نظام صنفی را درآن واریز نماید. تبصره : مدیریت جهاد کشاورزی پس از ثبت نظام صنفی در دفتر مخصوص نسبت به صدور مجوز فعالیت طبق فرم شماره و در پنج نسخه اقدام می نماید.( نسخه اصلی مجوز فعالیت به نظام صنفی استان تسلیم ، یک نسخه نیز به سازمان جهاد کشاورزی استان، یک نسخه به اداره کل بازرگانی ، یک نسخه به دبیرخانه مرکزی صنوف کشاورزی مستقر در وزارت جهاد کشاورزی ، یک نسخه به شورای اصناف استان

ماده۲۷ : رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرائی و خزانه‎دار ( امضای ثابت) مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی نظام صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها اسناد، اورق بهادار و دفاتر مالی نظام صنفی به عهده آنها می‎باشد. تبصره : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی نظام صنفی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرائی ممهور به مهر نظام صنفی و کلیه اسناد مالی اوراق رسمی بهادار و قراردهای تعهد آور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرائی و خزانه دار( امضای ثابت) و ممهور به مهر نظام صنفی معتبر خواهد بود.

ماده۲۸ : در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت یا غیبت غیر موجه یکی از اعضا در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب با حضور نماینده نظام صنفی استان، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به مدیریت جهاد کشاورزی تسلیم نماید.

تبصره۱ : در صورت استعفاء، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرس یا یک سوم اعضای نظام صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد بازرس یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع مدیریت جهاد کشاورزی برسانند.

ماده۲۹ : هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب هیئت مدیره جدید نظام صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره : هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید مسئول حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک نظام صنفی خواهد بود.

ماده۳۰ : سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

۱-نظارت بر حسن انجام امور واحدهای صنفی بخش- شهرستان

۲-تسهیل روابط بین اعضای صنف و دستگاههای دولتی

۳-تلاش در جهت تحقق استاندارد‎های تعیین مشاغل و فعالیت های کشاورزی در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی

۴-معرفی نماینده نظام صنفی جهت شرکت در مراجع قضایی و اداری از جمله کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، عوارض آب بها، هیئت‎های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی

۵-فراهم نمودن امکان پوشش تامین اجتماعی برای اعضای صنف و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی روستاییان و بیمه محصولات کشاورزی

۶-ارتفای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف

۷-برنامه‎ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ نظام صنفی با برگزاری هم اندیشی‎ها، گردهمایی ها در چهار چوب قوانین و مقررات

۸-تعیین حق الزحمه کارکنان اداری نظام صنفی بخش. شهرستان در چار چوب قوانین جاری کشور

۹-تنظیم دستورالعمل‎های اداری مالی نظام صنفی طبق دستورالعملهای اعلامی از سوی جهاد کشاورزی

۱۰-معرفی نماینده نظام صنفی برای عضویت در هیئت های رسیدگی به تخلفات

۱۱-گزارش تخلفات اعضاء و واحدهای صنفی به مراجع ذیصلاح

۱۲- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم تا آخر دیماه هر سال به مجمع عمومی جهت رسیدگی و تصویب

۱۳- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع عمومی برای رسیدگی و تصویب

۱۴-صدور مجوز فعالیت برای اعضاء نطام صنفی

۱۵-صدور مجوز برای فعالیت تشکل های صنفی بخش کشاورزی

۱۶- تهیه دفاتر رسمی و قانونی نظام صنفی ( دفاتر مالی- عضویت)

۱۷- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۱۸- دعوت مجمع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در نظام صنفی

ماده۳۱ : رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

۱- مراقبت در حسن جریان امور نظام صنفی

۲- دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه‎ها با همکاری دبیر جلسه

۳- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر اجرائی و سایر مسئولان نظام صنفی جهت اجرا و پی گیری‎آن.

۴-امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر اجرائی و سایر مسئولان نظام صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

۵- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره : رئیس هیت مدیره می تواند قسمتی از وظایف خود را به دبیر اجرائی نظام صنفی محول نماید که این واگذاری نافی مسئولیت رئیس هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده۳۲ : دبیر خانه نظام صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر اجرائی نظام صنفی و به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیات مدیره در مرکز اصلی نظام صنفی دایر می‎گردد.

تبصره : کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر اجرائی و دبیر اجرائی نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده۳۳ : خزانه‎دار مسئول امور مالی نظام صنفی بوده و دارای وظایف اختیاراتی به شرح ذیل است:

۱- تنظیم دفاتر و اسناد و صورتحساب مالی

۲- امضاء کلیه چک‎ها، اسناد مالی و اوراق تعهد آور، به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی دبیر اجرایی

۳- وصول و جمع آوری حق عضویت‎ها و سایر دریافت های مالی

۴- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس

۵- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملیات مالی در چاچوب مصوبات هیئت مدیره

۶- رسیدگی و تایید اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‎ها

۷-حفظ مدارک، اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی

تبصره ۱ : خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی نظام صنفی را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.

تبصره۲ : خزانه‎دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس، کلیه دفاتر واسناد مالی نظام صنفی را برای رسیدگی در محل نظام صنفی در ازای رسید و برای مدت معین در اختیار او قرار دهد.

ج- بازرس و حدود وظایف و اختیارات آن

ماده ۳۴ : وظایف و اختیارات بازرس:

۱- بررسی و اظهار نظر در مورد صورتحساب ‎های مالی و ترازنامه و عملکرد هیئت مدیره وتسلیم آن به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی، حداقل (۱۵) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.

۲- نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به هیئت مدیره.

تبصره : هیئت مدیره موظف است اطلاعات و اسناد و مدارک درخواستی بازرس را در اختیار او قرار دهد.

۳- شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رای،

۴- ارائه پیشنهاد استفاده از موسسات حسابرسی به هیئت مدیره برای حسابرسی صورت‎های مالی، در صورت نیاز،

تبصره ۱ : هیئت مدیره می تواند نسبت به عقد قرارداد با موسسات مذکور اقدام کند.

تبصره ۲ : بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات نظام صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه نظام صنفی تسلیم نماید. همچنین بازرس ملزم است خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی ، هیات مدیره یا مدیریت جهاد کشاورزی ارایه نماید.

ماده ۳۵-: مسئولان نظام صنفی مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست مدیریت جهاد کشاورزی را جهت بررسی در محل نظام صنفی یا خارج از آن در اختیار قرار دهند.

ماده ۳۶ : نظارت عالیه بر نحوه اجرای آیین نامه و اساسنامه به عهده وزارت جهاد کشاورزی است

ماده ۳۷- این اساسنامه در سه فصل سی و هفت ماده و چهل ودو تبصره در تاریخ……………………………………………………… با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی مؤسس/ فوق‎العاده نظام صنفی………………………………….رسید.

اساسنامه نظام صنفی کشاورزی بخش شهرستان

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :