آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

مصوب هیأت وزیران

فصل اول – تعاریف و کلیات :

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – نظام صنفی: قواعد و مقررات و تشکل های حرفه ای است که در جهت ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و اختیارات، ساماندهی و نظم‌بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تنظیم و تنسیق می‌گردد.

ب – فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره برداری از آب و خاک به منظور تولید محصولات کشاورزی، گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، جنگلداری، جنگل کاری، مرتعداری، آبخیزداری، بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم) و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی و منابع طبیعی قرار می دهد.

ج – واحد صنفی: هر واحد تولیدی یا خدماتی که توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب از وزارت بازرگانی و سایر مجوزهای لازم از مراجع مربوط، با تأیید وزارت جهاد کشاورزی برای فعالیت‌های موضوع بند (ب) این ماده دایر بوده و یا دایر می‌گردد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس بهره برداری، اشتغال از دستگاه‌ها هستند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات موضوع این آیین‌نامه نمایند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذکور، با رعایت این آیین‌نامه و بر اساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

د – عضوصنف : فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در بخش تولید و خدمات مجوزهای لازم را کسب کرده و با تأیید ادارات جهاد کشاورزی شهرستانها و استانها به عضویت نظام صنفی در می‌آیند.

هـ – صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع موارد موضوع بند (ب) این ماده باشد.

ماده ۲- ارکان نظام صنفی عبارتند از نظام صنفی بخش – شهرستان، نظام صنفی استان، هیئت عمومی، شورای مرکزی، بازرس، رئیس و هیئتهای رسیدگی به تخلفات.

فصل دوم – نظام صنفی بخش – شهرستان :

ماده ۳- نظام صنفی بخش – شهرستان، با ارائه درخواست حداقل پنج واحد صنفی به عنوان هیئت موسس و با تأیید جهاد کشاورزی (شهرستان)، با حداقل (۱۵) واحد صنفی با توجه به نوع فعالیت خود تشکیل می‌گردد.

ماده۴- ارکان نظام صنفی بخش – شهرستان، عبارت از مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس و هیئتهای رسیدگی به تخلفات بوده و محل استقرار دائم دفاتر مرکزی آنها در نزدیکترین محل مناسب حوزه بخش یا شهرستان می باشد.

ماده۵- اساسنامه نظام صنفی بخش – شهرستان، مشتمل بر وظایف و اختیارات آنها، در چهارچوب قوانین و مقررات به صورت متحدالشکل توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و پس از تایید هیئت عالی نظارت در اختیار نظام های صنفی بخش – شهرستان قرار می گیرد.

فصل سوم – نظام صنفی استانی :

الف – تشکیلات :

ماده ۶- نظام صنفی هر استان در صورتی که حداقل اعضای زیر را به تشخیص مراجع مربوط در آن پوشش دهد، تشکیل می شود:

الف – تولیدکنندگان کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل (۶۰ ) عضو، خدمات بخش کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل (۴۵) عضو، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی با حداقل (۵) عضو، هریک به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان.

ب – کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل (۳) عضو، به تایید سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی و منابع طبیعی استان .

ماده ۷- ارکان نظام صنفی استان عبارتند از مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس و هیئتهای رسیدگی به تخلفات و محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد.

ب – مجمع عمومی :

ماده ۸- مجمع عمومی نظام صنفی استان از اجتماع نمایندگان نظام‌های صنفی بخش – شهرستان تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱- هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود که با رأی اکثریت اعضای حاضر انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲- اعضاء هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده اند.

ماده ۹- وظایف و اختیارات مجمع عمومی نظام صنفی استان به شرح زیراست:

الف – انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس؛

ب – عزل هیئت مدیره و بازرس؛

ج – تصویب خط مشی ها و سیاست ها و برنامه ها و دستورالعمل های اجرایی؛

د – تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی؛

هـ – بررسی و تصویب ترازنامه – صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی؛

و – استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت‌های نظام صنفی؛

ز – تصویب اساسنامه و تغییرات در مفاد آن؛

ح – انحلال نظام استانی و اعلام آن به هیئت عمومی صنف؛

ط- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که مطابق این آیین‌نامه در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره- اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مندرج در بندهای (ب)،(ز)و (ح) در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است.

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک نمایندگان نظام های صنفی بخش – شهرستان تشکیل می‌گردد.

در صورت عدم حصول نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد خواهد بود، با حداقل یک سوم از نمایندگان نظام های صنفی بخش – شهرستان تشکیل می‌شود.چنانچه مجدداً نیز حد نصاب یاد شده حاصل نشود، برای دفعات بعدی با حداقل یک پنجم از نمایندگان نظام های صنفی بخش – شهرستان برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران معتبر و لازم‌الاجرا می باشد.

تبصره ۱- نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رای دو سوم حاضران دارای اعتبار است .

تبصره ۲- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط سازمان جهاد کشاورزی استان صورت خواهد گرفت .

تبصره ۳ – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان، مکان و دستور جلسه انجام می یابد و باید حداقل (۱۰) روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم نمایندگان نظام‌های صنفی بخش – شهرستان برسد. مجمع می تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره ۴- یک سوم از نمایندگان نظام صنفی بخش – شهرستان می‌توانند کتباً درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند و هیئت مدیره مکلف به پذیرش درخواست آنان می‌باشد.

تبصره ۵- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار و مجمع عمومی فوق‌العاده می تواند به دفعات تشکیل شود.

ج– هیئت مدیره :

ماده ۱۱- هر نظام صنفی استانی دارای هیئت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی شامل رئیس هیئت مدیره، دبیر اجرائی، خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل است که از میان اعضای داوطلب واجد شرایط ( نمایندگان نظام های صنفی بخش – شهرستان) برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر مجاز است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید کماکان عهده دار مسئولیت خواهد بود.

ماده ۱۲- شرایط انتخاب شوندگان هیئت های مدیره استانی به شرح زیرمی باشد:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

ب – پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی؛

ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

د- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ای بنا به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط؛

هـ- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

ماده ۱۳- اولین دوره انتخاب در استان به دعوت و با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و با اطلاع استاندار برگزار می‌گردد.

تبصره – دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استانها و انتخابات شورای مرکزی با رعایت قوانین و مفاد این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تایید هیئت عالی نظارت خواهد رسید و در اختیار نظام‌های صنفی استانی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۴- اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره استانی در چارچوب قوانین مربوط به شرح زیر است:

الف – نظارت بر حسن انجام امور نظام های صنفی بخش – شهرستان؛

ب – تسهیل روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و دستگاههای دولتی؛

ج – تلاش در جهت اجرای استانداردهای ارائه شده از سوی مراجع ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛

د- تلاش در جهت تحقق تصمیمات سازمان نظام مهندسی در خصوص نظام های صنفی استانی؛

هـ – معرفی نماینده نظام صنفی جهت شرکت در مراجع قضایی و اداری از جمله کمیسیون حل اختلاف مالیانی، عوارض، آب بها، هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی؛

و – فراهم نمودن امکان پوشش تامین اجتماعی برای اعضای صنف؛

ز- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف؛

ح- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ نظام صنفی کشاورزی در استان با برگزاری هم اندیشی‌ها، گردهمایی ها در چهارچوب قوانین و مقررات؛

ط – انتخاب دبیرنظام صنفی کشاورزی از بین خود و یاخارج از آن یا عزل وی؛

ی – تعیین حق الزحمه کارکنان اداری نظام صنفی استانی در چارچوب قوانین جاری کشور

ک – تنظیم دستورالعمل های اداری – مالی – نظام استانی طبق مقررات و نظام نامه های مصوب هیئت عمومی؛

ل- معرفی اعضای هیئتهای رسیدگی به تخلفات وفق مقررات این آیین‌نامه؛

م- بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادهای نظام استانی

ن – گزارش تخلفات اعضاء و واحدهای صنفی به مراجع ذیصلاح

ماده ۱۵- هیئت مدیره نظام صنفی استانی در اولین نشست خود یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر اجرایی انتخاب می نماید. دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:

الف – استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام صنفی و در صورت لزوم مشاور و کارشناس، پس از تصویب هیئت مدیره؛

ب – انجام مکاتبات و نامه های اداری و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام صنفی؛

ج –گشایش حساب های بانکی نظام صنفی؛

د- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام صنفی؛

هـ – حفظ و نگهداری اسناد ومدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء؛

و- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام صنفی با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و تهیه و نگهداری مهر رسمی نظام صنفی؛

ز- ارسال شکایات واصل شده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات

ماده ۱۶- خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظایف وی به شرح زیر است :

الف – تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی؛

ب – امضاء کلیه چک ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور، به همراه رئیس هیئت مدیره؛

ج – وصول و جمع آوری حق عضویت ها و سایر کمک های مالی؛

د – تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس؛

هـ – نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملیات مالی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره؛

و – رسیدگی و تایید اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ها؛

ز – حفظ مدارک، اموال منقول و غیرمنقول؛ وجوه و اسناد مالی؛

ح – تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب

ماده ۱۷- منابع مالی نظام صنفی و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژ‍وهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و نمایشگاه‌ها تامین خواهد شد. تبصره – نظامنامه مالی و اداری از جمله میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء، به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی به تصویب خواهد رسید.

د- بازرس :

ماده ۱۸- مجمع عمومی استان یک نفر را ترجیحاً از میان اعضای صنف به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

الف – بررسی و اظهار نظر در مورد صورت های مالی وتراز نامه و عملکرد هیئت مدیره و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی، حداقل (۵) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی،

ب – نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به هیئت مدیره،

تبصره – هیئت مدیره موظف است اطلاعات و اسناد و مدارک درخواستی بازرس را در اختیار او قرار دهد.

ج- شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رای،

د – ارائه پیشنهاد استفاده از موسسات حسابرسی به هیئت مدیره برای حسابرسی صورت های مالی، در صورت نیاز،

تبصره – هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با موسسات مذکور اقدام کند.

فصل چهارم – هیئت عمومی :

ماده ۱۹- به منظور هماهنگی در امور نظام های استانی و سیاستگزاری کلان نظام صنفی، هیئت عمومی نظام صنفی از اعضای هیئت مدیره نظام های استانی در سطح کشور تشکیل میشود.

هیئت عمومی حداقل هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی جلسه خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضاء رسمیت خواهد یافت . در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور ، جلسه یاد شده برای بار دوم ، با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره – تشکیل اولین جلسه هیئت عمومی، بنا به دعوت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:

الف – استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی درخصوص فعالیت‌های نظام صنفی؛

ب – بررسی و تصویب تراز نامه شورای مرکزی؛

ج- بررسی و تصویب سیاست های کلان و پیشنهادی شورای مرکزی؛

د- دریافت گزارش از فعالیت ها و مشکلات نظام های استانی؛

هـ – اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی‌؛

و – بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها و همچنین دستور العمل ها از قبیل دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات، بازرسان استانی و بازرس نظام صنفی به پیشنهاد شورای مرکزی؛

ز – بررسی و تصویب نظام‌ نامه‌های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی؛

ح- بررسی وتصویب نظام نامه پیشنهادی شورای مرکزی درخصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام صنفی؛

ط- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای تصویب مراجع ذیصلاح از طریق وزارت جهاد کشاورزی؛

ی – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت عمومی می باشد:

ک – انتخاب بازرس شورای مرکزی؛

تبصره – شرح وظایف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (۱۸) این آیین‌نامه خواهد بود.

فصل پنجم – شورای مرکزی :

ماده ۲۱- برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از نمایندگان وزات جهاد کشاورزی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و دبیرخانه هیئت عالی نظارت موضوع ماده (۵۴) قانون صنفی کشور (هرکدام یک نفر) و یک نفر از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی هر استان تشکیل میشود که به عنوان اعضای اصلی شورای یاد شده محسوب می‌گردند. ماده ۲۲- شورای مرکزی بالاترین رکن اجرایی نظام صنفی می‌باشد و دارای وظایف زیر است:

الف – پیشنهاد سیاست‌های کلان، جهت تصویب هیئت عمومی؛

ب – برنامه ریزی و فراهم‌ آوردن زمینه اجرای اهداف و سیاست های مصوب هیئت عمومی؛

ج- ایجاد زمینه مناسب و هماهنگی های لازم برای تحقق اهداف و انجام وظایف ارکان نظام صنفی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تعامل باسایر مراجع ذیربط؛

د- تعیین ضوابط صلاحیت اعضای صنف کشاورزی؛

هـ – همکاری با مراجع ذیصلاح برای احراز صلاحیت و رتبه‌بندی اعضای صنف ؛

و– برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش ها و گردهمایی‌های تخصصی داخل کشور و در سطح بین المللی؛

ز – داوری بین ارکان داخلی نظام های استانی یا بین نظام های استانی با یکدیگر؛

ح – همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی مرتبط؛

ط – حمایت و دفاع صنفی از اعضای نظام صنفی و همچنین حمایت متقابل از حقوق مصرف کنندگان؛

ی – تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قراردادها؛

ک – انتشار نشریه نظام صنفی و سایر نشریات تخصصی؛

ل- همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه کشاورزی در کشور؛

م – نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای آنان.

ماده ۲۳- جلسات شورای مرکزی حداقل هر سه ماه یکبار، به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نایب رئیس تشکیل و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات و مصوبات آن با آرای موافق اکثریت نسبی اعضای حاضر معتبر می‌باشد.

تبصره ۱- تصمیمات شور ای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌ربط ابلاغ و عنداللزوم پیگیری می‌شود.

تبصره ۲- ترتیب، نحوه و زمان تشکیل جلسات شورای یاد شده، طی دستور العملی که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد، خواهد بود.

فصل ششم – رئیس نظام صنفی :

ماده ۲۴- شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای غیر دولتی شورا را انتخاب و برای تعیین رئیس به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌نماید تا یکی از آنان را به این سمت منصوب کند.

تبصره ۱- نایب رئیس و خزانه دار در اولین نشست شورا از بین اعضای غیر دولتی انتخاب می گردند.

تبصره ۲- وظایف خزانه‌دار، مشابه وظایف خزانه دار نظام استانی است .

ماده ۲۵- وظایف و اختیارات رئیس نظام صنفی به شرح زیر است:

الف – رئیس بالاترین مقام اجرایی و اداری نظام صنفی بوده و نمایندگی نظام با حق توکیل به غیر را در مراجع داخلی و بین‌المللی عهده دارد؛

ب – مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی؛

ج- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی؛ د – هماهنگی در نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی؛

هـ – ابلاغ دستور العمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها؛

و – انجام سایر اموری که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی محول می‌شود و همچنین سایر اموری که برای اداره نظام صنفی ضروری است؛

ز – امضای مکاتبات عادی و اداری نظام صنفی؛

ح – رابط نظام صنفی با دبیرخانه هیئت عالی نظارت.

تبصره – نایب رئیس در غیاب رئیس، عهده‌دار وظایف رئیس خواهد بود و رئیس می‌تواند برخی اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به نایب رئیس تفویض کند.

ماده ۲۶- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، رئیس نظام صنفی می‌تواند به عنوان نماینده وزیر جهاد کشاورزی در هیئت عالی نظارت شرکت نماید و به صورت ادواری گزارشی از روند تشکیل و نحوه اجرای آیین‌نامه و فعالیت‌های نظام صنفی مربوط را به دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارائه نماید و رابط و هماهنگ کننده نظام صنفی کارهای کشاورزی با دبیرخانه هیئت عالی نظارت می‌باشد.

فصل هفتم – تخلفات و ضمانت اجراهای مربوط :

ماده ۲۷- هر موسسه یا دفتر یا محل کسب و پیشه ای که بدون دریافت مجوزهای لازم، برای انجام فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه دائر شده باشد، با اعلام نظام صنفی شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفی از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌شود.

ماده ۲۸ – تخلفات صنفی اعضاء از جمله شامل موارد زیر است :

الف – تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی – مصوب ۱۳۸۲ – در صورت انطباق با فعالیت اعضای صنف ؛

تبصره – در صورت انطباق تخلف عضو صنفی با یکی از موارد فصل مذکور به تشخیص هیئت‌های بدوی و تجدید نظر، موضوع مطابق مقررات قانون یاد شده رسیدگی و مورد اتخاذ تصمیم و صدور رای قرار می‌گیرد.

ب – عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی؛

ج – سهل انگاری در انجام وظایف قانونی؛

د – عدم رعایت استانداردها و ضوابط فنی؛

هـ – اجحاف به سایر شاغلان بخش کشاورزی؛

و – صدور گواهی و گزارش خلاف واقع؛

ز – اشتغال در کارهای خارج از صلاحیت حرفه‌ای؛

ح – عدم رعایت شرایط مقرر در مجوزهای صادره؛

ط – سوء استفاده از عضویت یا موقعیت صنفی به نفع خود یا دیگری؛

ی – دریافت و یا پرداخت هر گونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط.

ماده ۲۹- مجازات تخلفات موضوع بندهای (ب) تا (ی) ماده (۲۸) این آیین‌نامه، با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:

الف – اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی؛

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی؛

ج- محرومیت از دریافت تسهیلات؛

د- جریمه نقدی از یک تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعالیت غیر مجاز به تشخیص هیئت ها؛

ﻫ– تعلیق پروانه از یک ماه تا یک سال؛

و – لغو پروانه (تعطیل محل کسب) در صورت لزوم.

تبصره ۱- هیئت ها می‌توانند برای ارزیابی میزان سود ومنافع حاصل از فعالیت غیر مجاز از نظر کارشناس رسمی دادگستری که با هزینه جهاد کشاورزی شهرستان مربوط انتخاب می‌گردد، استفاده نمایند.

تبصره ۲- درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای آیین‌نامه هزینه شود.

ماده ۳۰- شاغلان عضو نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی، از شمول این آیین‌نامه مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۳۱- هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، هیئت ها مکلفند مراتب را برای رسیدگی جنبه جزایی آن به مراجع قضایی صالحه اعلام نمایند. رسیدگی مراجع قضایی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضاء نخواهد بود.

فصل هشتم – نحوه رسیدگی به تخلفات :

ماده ۳۲- برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی و اعمال مجازات های مقرر در این آیین‌نامه، هیئت رسیدگی بدوی در هر شهرستان، مرکب از سه نفر شامل نماینده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط، نماینده دادگستری به حکم رئیس قوه قضاییه و نماینده نظام صنفی بخش شهرستان، تشکیل می‌گردد.

ماده ۳۳- شروع به رسیدگی در هیئت های بدوی، با اعلام گزارش از سوی بازرسان، شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات اداری ذی‌ربط می باشد.

ماده ۳۴- هیئت های بدوی مکلفند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت شکایت یا گزارش، در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نمایند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای نخواهد بود.

ماده ۳۵ – هر یک از طرفین می توانند در صورت اعتراض به رأی صادره، مراتب را کتباً ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، به هیئت تجدید نظر تسلیم نمایند.

هیئت تجدید نظر در هر شهرستان مرکب از رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط یا یکی از معاونین ذیربط، رئیس دادگستری یا نماینده وی، رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی بخش شهرستان مربوط، می‌باشد که ظرف یک ماه با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به درخواست تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. رأی هیئت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراست. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای نخواهدبود.

ماده ۳۶- جلسات هیئت‌های بدوی و تجدید نظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با نظر اکثریت معتبر می‌باشد.

ماده ۳۷- هیئت های بدوی و تجدید نظر ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات و گزارشات دریافتی می باشند و چنانچه شکایت یا گزارشی را وارد تشخیص ندهند یا رسیدگی به آن را در صلاحیت خود ندانند، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این‌صورت، پس از اخذ دفاعیات، اتخاذ تصمیم می نمایند.

ماده ۳۸- در صورت عدم امکان تشکیل هیئت بدوی و تجدید نظر در هر شهرستان، یکی از هیئت های نزدیک ترین شهرستان همجوار همان استان یا مرکز استان وظایف مقرر را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۳۹- اداره امور هیئت‌های بدوی و تجدید نظر، مسئولیت تشکیل جلسات و انجام هماهنگی‌ها، تشکیل پرونده، تعیین نوبت و وقت رسیدگی، ابلاغ و اجرای آراء و سایر امور دبیرخانه‌ای و همچنین رسیدگی به تخلفات هیئت‌ها، به عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط می‌باشد.

ماده ۴۰- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین‌نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادهای اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :