دومین جشنـواره خربـزه گــرگاب  زمان:۲۱ مرداد ماه ۹۸ از ساعت ۱۸:۳۰ لغایـت ۲۲   مکان: ورودی شهر گرگاب – بوستـان ملت

دومین جشنـواره خربـزه گــرگاب زمان:۲۱ مرداد ماه ۹۸ از ساعت ۱۸:۳۰ لغایـت ۲۲ مکان: ورودی شهر گرگاب – بوستـان ملت