اولین همایش ملی کشاورزی  قراردادی ۱  مرداد ماه ۱۳۹۸ در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی

اولین همایش ملی کشاورزی قراردادی ۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی