حضور معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی  آقای دکتر رکنی در جلسه نشست با نمونه های بخش دام شهرستان گلپایگان

حضور معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر رکنی در جلسه نشست با نمونه های بخش دام شهرستان گلپایگان