جلسه منطقه ای یک  استان به میزبانی  نظام صنفی کشاورزی  شهرستان فلارجـان  بـرگزار گـردید

جلسه منطقه ای یک استان به میزبانی نظام صنفی کشاورزی شهرستان فلارجـان بـرگزار گـردید