دستورالعمل تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان

دستورالعمل تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان