کاهش نرخ بیمه شخص ثالث ماشینهای کشاورزی

کاهش نرخ بیمه شخص ثالث ماشینهای کشاورزی