دهمین جلسه کارگروه تنطیم بازار استان با حضور نظام صنفی کشاوزی استان اصفهان برگزار گردید

دهمین جلسه کارگروه تنطیم بازار استان با حضور نظام صنفی کشاوزی استان اصفهان برگزار گردید