برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با موضوع نقش تغذیه در پیشگیری از آفات و بیماریها

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با موضوع نقش تغذیه در پیشگیری از آفات و بیماریها