هانی نایب رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان :ضرورت ایجاد یک مرکز تحقیقات پسته در اردستان

هانی نایب رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان :ضرورت ایجاد یک مرکز تحقیقات پسته در اردستان