ابلاغ معاون مدیر عامل بانک کشاورزی در خصوص پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بانک کشاورزی با ارائه پروانه کسب کشاورزی

ابلاغ معاون مدیر عامل بانک کشاورزی در خصوص پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بانک کشاورزی با ارائه پروانه کسب کشاورزی