برگزاری همایـش و نمایـشگاه  بین المللی کشاورزی در اکراین در سه استان “لویو،خرسون،خارکوف”

برگزاری همایـش و نمایـشگاه بین المللی کشاورزی در اکراین در سه استان “لویو،خرسون،خارکوف”