نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی روسیه  ۲۷ الی ۲۹ تیر ماه ۹۷

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی روسیه ۲۷ الی ۲۹ تیر ماه ۹۷