رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور مطرح کرد : دغدغه های کشاورزی برای ما و نظام مهندسی  مشترک است

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور مطرح کرد : دغدغه های کشاورزی برای ما و نظام مهندسی مشترک است