مکاتبات نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص تأمین لاستیک یارانه ای برای ماشین های کشاورزی  مورد نیاز کشاورزان

مکاتبات نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص تأمین لاستیک یارانه ای برای ماشین های کشاورزی مورد نیاز کشاورزان