دبیر اجرایی نظام صنفی  کشاورزی استان اصفهان:  به حقابه کشاورزان تعرض شده است

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان: به حقابه کشاورزان تعرض شده است