کشاورزان بیمه گذار از عدم تناسب خسارت پرداختی صندوق بیمه  محصولات کشاورزی با میزان خسارت وارده  به محصولات زراعی و باغی گله مند ند

کشاورزان بیمه گذار از عدم تناسب خسارت پرداختی صندوق بیمه محصولات کشاورزی با میزان خسارت وارده به محصولات زراعی و باغی گله مند ند