اجرای معافیت ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

اجرای معافیت ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان