جشنواره روستایی شو  “روستا برای نوآوری، نوآوری برای روستا”

جشنواره روستایی شو “روستا برای نوآوری، نوآوری برای روستا”