ثابت ماندن قیمت خرید شیر از دامدار مشکوک است!  وزارت صنعت دشمن دامدار است  پیگیری حجتی به تنهایی جوابگو نیست

ثابت ماندن قیمت خرید شیر از دامدار مشکوک است! وزارت صنعت دشمن دامدار است پیگیری حجتی به تنهایی جوابگو نیست