دومين نمايشگاه توانمنديهاي جمهوري اسلامي ايران در آذربايجان/گنجه

دومين نمايشگاه توانمنديهاي جمهوري اسلامي ايران در آذربايجان/گنجه