با دستور وزیر جهاد کشاورزی کلیه واحدهای زیربخش باغبانی توسط اتاق اصناف کشاورزی شناسنامه دار می شوند

با دستور وزیر جهاد کشاورزی کلیه واحدهای زیربخش باغبانی توسط اتاق اصناف کشاورزی شناسنامه دار می شوند