دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان خبر داد؛ احتمال توزیع ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان خبر داد؛ احتمال توزیع ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان