حضور نظام صنفی کشاورزی استان در  هشتمين جلسه كارگروه شوراي پدافند غير عامل

حضور نظام صنفی کشاورزی استان در هشتمين جلسه كارگروه شوراي پدافند غير عامل