حضور دبیر اجرایی نظام صنفی استان در کمسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان

حضور دبیر اجرایی نظام صنفی استان در کمسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان