اولـین نشست جلسـات ادواری ماهانه  نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان روز یکشنبه مورخ  ۱۳  مرداد ماه  ۱۳۹۸ برگزار گردید

اولـین نشست جلسـات ادواری ماهانه نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان روز یکشنبه مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید