جلسه مشترک اتاق اصناف کشاورزی مرکز  استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان) و معاونین و مدیران آن سازمان

جلسه مشترک اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان) و معاونین و مدیران آن سازمان