️با امضای تفاهم‌نامه مشترک پایه‌ریزی شد
همکاری شش‌جانبه در خصوص ماشین‌ها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی

️با امضای تفاهم‌نامه مشترک پایه‌ریزی شد

🔹️ به گزارش پات و به نقل از خبرگزاری ایانا، تفاهم‌نامه همکاری چندجانبه فی‌مابین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی منعقد شد. بر اساس این تفاهم، برنامه‌ریزی برای توان‌افزایی فنی تخصصی و توسعه واحدهای مکانیزاسیون در الگوهای نظام بهره‌برداری، برنامه‌ریزی و حمایت از تحقیقات و توسعه الگوی استفاده از ماشین‌ها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی متناسب با اندازه نظام‌های بهره‌برداری و همکاری برای تجمیع اطلاعات آماری ماشین‌ها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی کشور بر عهده مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز متعهد شد نیازسنجی ماشین‌ها و صنایع کشاورزی متناسب با الگوی بهره‌برداری، همکاری برای اشتراک‌گذاری اطلاعات آماری ماشین‌ها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی شبکه تحت پوشش و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در راستای موضوع تفاهم‌نامه را به عهده بگیرد. در این تفاهم‌نامه آمار کارشناسان فنی ماشین‌ها و صنایع کشاورزی، طراحی دوره‌های آموزشی موردنیاز و آموزش کارشناسان ماشین‌ها و صنایع کشاورزی و صدور پروانه فعالیت واحد فنی تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی در الگوهای نظام بهره‌برداری بر دوش سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی گذاشته شد. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، انجام طرح‌های پژوهشی و تحقیقات کاربردی در راستای موضوع تفاهم‌نامه، همکاری برای جمع‌آوری آمار ماشین‌ها و صنایع کشاورزی و برنامه‌ریزی و همکاری در اجرای پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقات راهبردی در راستای توسعه مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی را بر عهده گرفت. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نیز متعهد به انجام تحقیقات کاربردی در راستای موضوع تفاهم‌نامه، همکاری برای جمع‌آوری آمار ماشین‌ها و صنایع کشاورزی و همکاری برای برگزاری کنفرانس‌ها و رویدادهای استارت آپی برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی در راستای موضوع تفاهم‌نامه شد. بر اساس تفاهم‌نامه عضویت و صدور پروانه کسب اعضاء و واحد‌های مکانیزاسیون در نظام‌های بهره‌برداری، معافیت از بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما در کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر نیروی کار در نظام‌های بهره‌برداری و حمایت از منافع صنفی ذی‌نفعان حوزه ماشین‌ها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری به اتاق اصناف کشاورزی واگذار شد.