بخـشنامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص شرط ارائه خدمات بخش کشاورزی صرفاً به واحـد های دارای پروانه فعالیت معتبر نظام صنفـی کشــاورزی

بخـشنامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص شرط ارائه خدمات بخش کشاورزی صرفاً به واحـد های دارای پروانه فعالیت معتبر نظام صنفـی کشــاورزی