نمایشگاه بین المللی ایران سبزدر محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی و کشاورزی مهمترین نمایشگاه کشاورزی کشورهای بالتیک در شهر ولینیوس

نمایشگاه بین المللی ایران سبزدر محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی و کشاورزی مهمترین نمایشگاه کشاورزی کشورهای بالتیک در شهر ولینیوس