انتصاب مهندس امینی به  عضویت شورای کمیته ماده کمیته ماده ۲۱ آئین نامه نیاز سنجی آموزش عالی

انتصاب مهندس امینی به عضویت شورای کمیته ماده کمیته ماده ۲۱ آئین نامه نیاز سنجی آموزش عالی