انتصاب جناب آقای مهندس امینی به عنوان مشاور حقوقی نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی کشور

انتصاب جناب آقای مهندس امینی به عنوان مشاور حقوقی نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی کشور