اعزام هیئت تجاری به کشورهای اسپانیا،ایتالیا و ترکیه

اعزام هیئت تجاری به کشورهای اسپانیا،ایتالیا و ترکیه