پیگیـری نظام صنفـی  کشاورزی  شهرستان اردستـان  در خصـوص اصـلاح و تعــدیل  چاههـا و شـارژ کنتـور چاهها

پیگیـری نظام صنفـی کشاورزی شهرستان اردستـان در خصـوص اصـلاح و تعــدیل چاههـا و شـارژ کنتـور چاهها