جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان فریدونشهر

جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان فریدونشهر