جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان سمیرم

جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان سمیرم