حضور نظام صنفی کشاورزی شهرستان چــادگان  در سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی،گلخانه  نهاده و گـیاهان دارویی و صنـایع وابستـه  آی فارم-آتماک ۲ الی ۵ مهـر مـاه ۱۳۹۸

حضور نظام صنفی کشاورزی شهرستان چــادگان در سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی،گلخانه نهاده و گـیاهان دارویی و صنـایع وابستـه آی فارم-آتماک ۲ الی ۵ مهـر مـاه ۱۳۹۸