برگزاری دومین جلسه منطقه ای روسای و دبیران اجرایی نظام صنفی کشاورزی منطقه یک استان اصفهان

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :