صورتجلسه مشترک در اولین جلسه منظم دوهفته یکبار رئیس سازمان جهاد و هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :