حضور نماینده نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در کمیته غلات و دانه های روغنی سال ۱۳۹۸

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :