ضایعه درگذشت همکار عزیز جناب آقای علی حسین گلی نایب رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی  شهرستان نطنز  را خدمت خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت می داریم

ضایعه درگذشت همکار عزیز جناب آقای علی حسین گلی نایب رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان نطنز را خدمت خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت می داریم