آرشیو "اخبار مهم"

سامانه سامانه نظام جامع دریافت ایده و پذیرش پیشنهادات

سامانه سامانه نظام جامع دریافت ایده و پذیرش پیشنهادات

سخنان اسفندیار امینــی، دبیر اجرایــی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان در گردهمایی اعتراضی کشاورزان اصفهان به ادامه برداشت های غیرقانونی از حقابه ها و جلوگیری از اجرای منابع جایگزین (بهشت آباد و کوهرنگ ۳)                  ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹ وجاره – شرق اصفهان

سخنان اسفندیار امینــی، دبیر اجرایــی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان در گردهمایی اعتراضی کشاورزان اصفهان به ادامه برداشت های غیرقانونی از حقابه ها و جلوگیری از اجرای منابع جایگزین (بهشت آباد و کوهرنگ ۳) ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹ وجاره – شرق اصفهان

دستورالعمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی -تیر ماه ۹۹

دستورالعمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی -تیر ماه ۹۹

نظام صنفی کشاورزی با فشارمردمی و دستورقضایی دادستان موفق شد درراستای قانون توزیع عادلانه آب بخش محدودی ازشعاع۵۰ متری رودخانه زاینده‌رود رادراین شهرک لاکچری‌نشین آزادسازی کند.هنوزبخش اعظمی ازحریم و بستر رودخانه زاینده‌رود درقلعه سرشیر در تصرف است.امیداست با توجه به ممنوعیت ساخت‌وسازهای غیرمجازدربستررودخانه نسبت به رفع این تصرفات اقدامات لازم انجام شود

نظام صنفی کشاورزی با فشارمردمی و دستورقضایی دادستان موفق شد درراستای قانون توزیع عادلانه آب بخش محدودی ازشعاع۵۰ متری رودخانه زاینده‌رود رادراین شهرک لاکچری‌نشین آزادسازی کند.هنوزبخش اعظمی ازحریم و بستر رودخانه زاینده‌رود درقلعه سرشیر در تصرف است.امیداست با توجه به ممنوعیت ساخت‌وسازهای غیرمجازدربستررودخانه نسبت به رفع این تصرفات اقدامات لازم انجام شود

مزايده حق بهره برداري موقت از اماكن عمده عرضه محصولات پروتئيني و لبني – نوبت دوم سال ۱۳۹۹(مهلت تا ۹۹/۰۷/۱۳)

مزايده حق بهره برداري موقت از اماكن عمده عرضه محصولات پروتئيني و لبني – نوبت دوم سال ۱۳۹۹(مهلت تا ۹۹/۰۷/۱۳)

شرح مختصری از حقابه های زاینده رود از منظر شرع مبین ، قوانین و مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود

شرح مختصری از حقابه های زاینده رود از منظر شرع مبین ، قوانین و مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود

تمدید بازگشایی سامانه سیتا تاریخ۳ مردادماه ۱۳۹۹ به مدت یک هفته جهت بهره مندی متقاضیان از تسهیلات تلفیقی (بدون یارانه)

تمدید بازگشایی سامانه سیتا تاریخ۳ مردادماه ۱۳۹۹ به مدت یک هفته جهت بهره مندی متقاضیان از تسهیلات تلفیقی (بدون یارانه)

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان خوانسار

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان خوانسار

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن

تعرفه های بیمه کشاورزی محصولات بهاره سال زراعی ۹۸-۹۹

تعرفه های بیمه کشاورزی محصولات بهاره سال زراعی ۹۸-۹۹