آرشیو "اخبار مهم"

نمایشگاه بین المللی اتماک

نمایشگاه بین المللی اتماک

فرم دریافت مستندات تبعات عدم اختصاص حقابه به حقابه داران حوضه زاینده رود

فرم دریافت مستندات تبعات عدم اختصاص حقابه به حقابه داران حوضه زاینده رود

بازتاب نشست خبری اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با موضوع ساماندهی ،حفاظت و بهره برداری و مسائل حوضه زاینده رود

بازتاب نشست خبری اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با موضوع ساماندهی ،حفاظت و بهره برداری و مسائل حوضه زاینده رود

جناب رئیس جمهور، امروز بخش کشاورزی همانند تشنگی رحمت الهی برای نجات از خشکسالی، تشنه قانونمداری برای خروج از بی عدالتی حاکم بر شرایط اقتصادی تولید کننده، زنبوردار، گوسفند دار، مرغدار و گاودار ودر نهایت صنعت دامپروری می باشد

جناب رئیس جمهور، امروز بخش کشاورزی همانند تشنگی رحمت الهی برای نجات از خشکسالی، تشنه قانونمداری برای خروج از بی عدالتی حاکم بر شرایط اقتصادی تولید کننده، زنبوردار، گوسفند دار، مرغدار و گاودار ودر نهایت صنعت دامپروری می باشد

نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان میزبان جلسه منطقه ای کشور

نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان میزبان جلسه منطقه ای کشور

اولین جلسه منطقه ای کشور به میزبانی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان برگزار شد

اولین جلسه منطقه ای کشور به میزبانی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان برگزار شد

دود عدم اجرای قوانین نظام جامع دامپروری به چشم دامداران می‌رود

دود عدم اجرای قوانین نظام جامع دامپروری به چشم دامداران می‌رود

صورتجلسه نشست استانی نظام های کشاورزی شهرستان های استان

صورتجلسه نشست استانی نظام های کشاورزی شهرستان های استان

نامه جمعی از سازمانهای مردم نهاد ،صنفی و اساتید دانشگاه عنوان شهردار محترم کلان شهر اصفهان در خصوص نگرانی برداشت بیش از حد آب از سفره های زیر زمینی سطح و حومه شهر اصفهان و خطر نشست زمین و تخریب آثار تاریخی و میراث ارزشمند طبیعی و همچنین خشکی درختان چند ساله موجود در فضای سبز شهر اصفهان

نامه جمعی از سازمانهای مردم نهاد ،صنفی و اساتید دانشگاه عنوان شهردار محترم کلان شهر اصفهان در خصوص نگرانی برداشت بیش از حد آب از سفره های زیر زمینی سطح و حومه شهر اصفهان و خطر نشست زمین و تخریب آثار تاریخی و میراث ارزشمند طبیعی و همچنین خشکی درختان چند ساله موجود در فضای سبز شهر اصفهان

کاهش نرخ بیمه شخص ثالث ماشینهای کشاورزی

کاهش نرخ بیمه شخص ثالث ماشینهای کشاورزی