آرشیو "اخبار مهم"

شرح مختصری از حقابه های زاینده رود از منظر شرع مبین ، قوانین و مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود

شرح مختصری از حقابه های زاینده رود از منظر شرع مبین ، قوانین و مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود

تمدید بازگشایی سامانه سیتا تاریخ۳ مردادماه ۱۳۹۹ به مدت یک هفته جهت بهره مندی متقاضیان از تسهیلات تلفیقی (بدون یارانه)

تمدید بازگشایی سامانه سیتا تاریخ۳ مردادماه ۱۳۹۹ به مدت یک هفته جهت بهره مندی متقاضیان از تسهیلات تلفیقی (بدون یارانه)

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان خوانسار

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان خوانسار

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن

تعرفه های بیمه  کشاورزی محصولات  بهاره  سال زراعی ۹۸-۹۹

تعرفه های بیمه کشاورزی محصولات بهاره سال زراعی ۹۸-۹۹

جلسه هماهنگی اعتباربخشی به پروانه  فعالیت کشاورزی نظام صنفی کشاورزی در دفتر فرمانداری شهرستان نایین برگزار گردید

جلسه هماهنگی اعتباربخشی به پروانه فعالیت کشاورزی نظام صنفی کشاورزی در دفتر فرمانداری شهرستان نایین برگزار گردید

جلسه هماهنگی اعتباربخشی به پروانه  فعالیت کشاورزی نظام صنفی کشاورزی در دفتر جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر برگزار گردید

جلسه هماهنگی اعتباربخشی به پروانه فعالیت کشاورزی نظام صنفی کشاورزی در دفتر جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر برگزار گردید

برگزاری جلسه هيئت بدوي تخلفات صنفي با حضور دادستان شهرستان گلپایگان

برگزاری جلسه هيئت بدوي تخلفات صنفي با حضور دادستان شهرستان گلپایگان

اطلاعیه فنی حفظ نباتات در خصوص فرارسیدن  زمان مناسب مبارزه با آفت کرم خوشه خوار انگور

اطلاعیه فنی حفظ نباتات در خصوص فرارسیدن زمان مناسب مبارزه با آفت کرم خوشه خوار انگور

اطـلاع رســانی در خصوص فراخوان واگذاری حق بهـره بردرای موقت امـاکن عرضــه محصــولات کشـــاورزی  (میــوه و سبزیجات)تحت پوشش سازمان مدیریت میادین و تره بار شهرداری تهـران

اطـلاع رســانی در خصوص فراخوان واگذاری حق بهـره بردرای موقت امـاکن عرضــه محصــولات کشـــاورزی (میــوه و سبزیجات)تحت پوشش سازمان مدیریت میادین و تره بار شهرداری تهـران