دستورالعمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی -تیر ماه ۹۹

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :