سخنان اسفندیار امینــی، دبیر اجرایــی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان در گردهمایی اعتراضی کشاورزان اصفهان به ادامه برداشت های غیرقانونی از حقابه ها و جلوگیری از اجرای منابع جایگزین (بهشت آباد و کوهرنگ ۳) ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹ وجاره – شرق اصفهان

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :